Cautare
expertiimobiliari.ro

Dictionar Juridic

Jul
2014
Dictionar Juridic
Postat la 22 Iul, 2014

Termeni juridici intalniti in activitatea imobiliara

ACT

document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. exista mai multe categorii de acte:

 • actul juridic este o manifestare de vointa a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica, sau de a stinge intre dansii drepturi si obligatii.
 • actul administrativ este actul care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, cand are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
 • actul de administrare este actul prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat.
 • act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).
 • act procesual este actul de dispozitie al organului judiciar.
 • act procedural este actul prin care se aduce la indeplinire actul procesual.

ACT JURIDIC

Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 Si urm. Codul civil Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut. cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent sa autentifice un act. Copiile, care reproduc in scris un act, pot constitui mijloc de proba in conditiile prevazute de art. 1188 Codul civil.

ACT JURIDIC CIVIL

Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de fond, iar cand actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma, vezi art. 948-968 Codul civil.

ACT SUB SEMNATURA PRIVATA

Mijloc de proba din categoria inscrisurilor, prevazut in art. 1176 si urm. Codul civil, cuprinde pe langa continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. actul poate fi scris de mana, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in intregime de mana testatorului. actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarari judecatoresti.

ARVUNA

Este o conventie accesorie vanzarii avand ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.

ABITATIE

Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa. Este reglementat de Codul civil, art. 572

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii. Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor Si Locuintei.

Conform Anexei nr. 2 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

AVIZARE CONSTRUIRE

procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

AVANS

Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care - in functie de prevederile contractului - poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

BUNURI COMUNE

Este un regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor. in conformitate cu Codul familiei, art. 30 si urm. bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de a data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

CADASTRU

sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica economica si juridica, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intregul teritoriu al tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.

CAUZA CONTRACTULUI

Este un element esential al contractului si reprezinta scopul imediat si direct urmarit de fiecare parte prin incheierea si executarea contractului. Exemplu: in contractul de vanzare-cumparare cauza vanzatorului este obtinerea pretului, iar cauza cumparatorului este dobandirea dreptului de proprietate asupra bunului cumparat. orice contract trebuie sa aiba o cauza desavarsita si licita.

CERTIFICAT DE MOSTENITOR

Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu.

Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CLAUZA

Este o prevedere sau stipulatie cuprinsa intr-un act juridic. clauza contractuala se stabileste in contract prin acordul de vointa al partilor. clauza penala este clauza prin care partile evalueaza, anticipat si prin apreciere, daunele ce se cuvin creditorului in caz de neexecutare, executare cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.

Ea are o larga aplicare in contractele economice, in contractele comerciale internationale etc. Art. 1066 Si urm. din Codul civil reglementeaza obligatiile cu clauza penala.

CONCESIUNE

O conventie intre stat si concesionar prin care ultimul capata dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, intreprinderi etc. apartinand statului (proprietatii publice). potrivit art. 135, alin. 5 din constitutia romaniei bunurile proprietate publica ce apartin statului (bogatiile subsolului, caile de comunicatie, marea teritoriala etc.) pot fi concesionate, inchiriate sau date in administrare regiilor autonome, in conditiile legii. concesiunea poate fi acordata in forme diferite.

Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

CONCURENTA NELOIALA

Infractiune care face parte din categoria infractiunilor la regimul stabilit pentru anumite activitati economice, asezate in titlul viii, art. 301, codul penal, partea speciala si consta in fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, precum si aplicarea pe produsele puse in circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari (vezi Legea nr. 11/1991 Si Legea nr. 21/1996).

CONTRACT

Act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii. Codul civil, In cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizeaza conditiile esentiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

Este un contract prin care una din parti (vanzatorul) transfera proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (cumparatorul) care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul bunului vandut.

Contractul de vanzare-cumparare este reglementat in cartea iii, t. v, cap. i, art. 1294 si urm. codul civil. legea precizeaza obligatiile vanzatorului si ale cumparatorului.

CONTRACTUL DE SCHIMB

Este un contract prin care partile isi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru (art. 1405, Codul civil).

CONTRACTUL DE LOCATIUNE

(latina LOCATIO "locatiunea") - Un contract in baza caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar (chirias) folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

Contractul de locatiune (inchiriere) este reglementat in cartea III, t. VII, cap. I, art. 1410 si urm. Codul civil. Legea prevede drepturile si obligatiile partilor contractante (ex. reparatiile urgente ce nu pot fi amanate cad in sarcina locatarului, iar in conditiile legii, cheltuielile efectuate vor fi scazute din pretul locatiunii).

CONTRACTUL DE MANDAT

(latina MANDATUM "mandatul") - Contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, pe care il reprezinta in baza imputernicirii date. De regula are forma unui inscris numit procura sau imputernicire (chiar delegatie).

Mandatul este reglementat in cartea III, t. IX, cap. I, art. 1.532 si urm. Codul civil; legea precizand care sunt indatoririle mandatarului si obligatiile mandantului.

CONTRACTUL DE INTRETINERE

Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga sa presteze intretinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pana la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae si de regula gratuit ca si donatia. este asimilat, uneori, contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.

CONTRACTUL DE DONATIE

Este un contract prin care o persoana numita donator transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donator, care le accepta.

Contractul de donatie este prevazut in cartea III, t. II, cap. I, art. 801 Si urm. Codul civil, unde se precizeaza ca donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorul da ireversibil un lucru donatarului, care-l primeste

CONTRACTUL DE COMODAT

(Imprumutul de folosinta) - un contract incheiat intre comodant si comodator in baza caruia primul remite spre folosinta temporara celui din urma un lucru cu obligatia acestuia de a-l restitui imprumutatorului, care ramane proprietarul lui, in natura sa specifica. Este reglementat In cartea III, t. X, cap. I, art. 1560 si urm. Codul civil. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.

CONTRACTUL DE ANTREPRIZA

Este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui pret. Este frecvent intalnita in practica antrepriza de constructii.

Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executarii revine antreprenorului sau cade exclusiv in sarcina clientului.

Antrepriza este reglementata de art. 1413, alin. 5, Codul civil si consta in "luarea savarsirii unei lucrari drept un pret determinat, cand materialul se da de acela pentru care se executa o lucrare".

CONTRACTUL DE COMISION

Este contractul prin care o persoana (comisionar) se obliga sa savarseasca pe numele sau, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea in consignatie a unui bun in vederea vanzarii) in schimbul unei remuneratii (comision).

Codul Comercial in cartea I, t. XII, cap. II, art. 405 si urm. reglementeaza contractul de comision (drepturile si obligatiile ce revin partilor contractante - comisionar si comitent).

CREANTA

Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.

DAUNA

Paguba, prejudiciu sau vatamarea provocata unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea stabileste expres obligatia de a o repara; paguba materiala, paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate).

 • Dauna morala, paguba suferita de o persoana ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. reputatie, onoare etc.) sau ca urmare a provocarii unei suferinte morale (ex. moartea unei persoane apropiate).
 • Daune interese, reprezinta pentru creditor un echivalent in bani destinat sa acopere prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii contractului de catre debitorul aflat in culpa.

DOL

Consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, ori dolosive cu scopul de a incheia un act juridic, un contract sau un alt act. daca nu s-ar fi intrebuintat astfel de mijloace viclene, persoana care a fost dusa in eroare nu ar fi incheiat acel act. Dolul este unul din elementele care afecteaza caracterul liber al consimtamantului. Codul civil (art. 960) prevede cA "Dolul este o cauza de nulitate a conventiei, cand mijloacele viclene intrebuintate de una din parti, sunt astfel incat este evident ca, fara aceste masinatii, cealalta parte n-ar fi contractat".

DREPT

Totalitate a regulilor de conduita stabilite sau sanctionate de stat si care sunt aduse la indeplinire prin forta de constrangere a statului. El a aparut din cele mai vechi timpuri, odata cu nevoia de aparare a unor valori sociale si a fost imbunatatit continuu de-a lungul dezvoltarii societatii umane. sistemul dreptului se imparte pe ramuri, dupa specificul relatiilor sociale pe care le reglementeaza si, ca urmare, exista: drept penal, drept procesual penal, drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, drept administrativ, drept comercial, drept international.

DREPT DE PROPRIETATE

Dreptul dat prin lege unei persoane de a dispune potrivit vointei sale, in mod absolut, asupra unui bun mobil sau imobil care ii apartine.

Drept aparat de Constitutia RomAniei, Codul civil si diverse legi. Potrivit art. 480 din Codul civil "proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Art. 135 al constitutiei stabileste ca proprietatea este publica sau privata.

Cu privire la regimul juridic al unor bunuri din domeniul public al statului vor fi avute in vedere acte normative cum ar fi: Codul silvic, Legea nr. 4/1972 etc. Proprietatea privata, este, in conditiile legii, inviolabila.

Notiunea de proprietate se extinde atat asupra lucrurilor corporale (proprietate mobiliara sau imobiliara) cat si a celor necorporale (proprietatea intelectuala, proprietatea numelui etc.).

Atributele proprietatii: dreptul de a te servi de lucru; dreptul de folosinta, de fructe si venituri; dreptul de a dispune de lucru.

FACTURA

Document doveditor asupra marfii livrate sau serviciului prestat, avand mentionate pretul si alte specificatii necesare de identificare in vederea platii.

GARANTIE

Mijloc legal sau conventional de asigurare a executArii obligatiilor (ex. clauza penala, arvuna etc.). In contractele comerciale internationale se acorda un rol important garantiilor, obligatiilor contractuale, care pot fi garantii personale si garantii reale.

INTRAVILANUL LOCALITATII

Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

IPOTECA

Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. ea da posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta. Este reglementata in cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 Si urm. Codul civil.

LEGAT

Dispozitie testamentara prin care se lasa cuiva, o mostenire, un bun, iar persoana careia i se confera un legat se numeste legatar. Se mai numeste si testament.

Legatele sunt reglementate In cartea III, t. II, art. 887 Si urm. Codul civil.

MOSTENITOR

Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la succesiune.

Codul civil nu-l defineste pe mostenitor, insa in art. 650 arata categoriile de mostenitori si anume:

 • mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii);
 • mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament);
 • mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).

TESTAMENTUL

Act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el, dupa incetarea sa din viata. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea si este reglementat in cartea III, t. II, cap. I, art. 800 si urm. Codul civil.

Legea prevede ca, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii sale din viata, de tot sau parte din avutul sau.

UZUFRUCT

Drept real in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i culeaga roadele avand insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept sa restituie bunul proprietarului. dreptul de uzufruct se dobandeste prin uzucapiune.

Uzufructul este reglementat in cartea II, t. III, cap. I, art. 517 si urm. Codul civil.